นโยบายความเป็นส่วนตัว
เราได้จัดทำเว็บไซต์ Changtour.net เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ลูกค้าได้รับทราบเกี่ยวกับ โปรแกรมทัวร์ต่างๆ เพื่อท่องเที่ยวในจังหวัดตราด ทั้งนี้ เว็บไซต์ของเราได้คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าเป็นสำคัญ กรณีที่ลูกค้าต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทผ่านทางเว็บไซต์ เราจึงเลือกใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในการปกป้องข้อมูลของลูกค้า และเก็บเป็นความลับ เราขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ในกรณีที่ลูกค้าเข้าเยี่ยมชม และให้ข้อมูลกับบริษัท ดังต่อไปนี้

1. การรวบรวมและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่ท่านได้ให้กับทางบริษัทผ่านการลงทะเบียนทางหน้าเว็บไซต์ Changtour.net จะถูกนำไปเพื่อดำเนินงานของบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น การนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้น พร้อมทั้งข้อเสนอพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าในภายหน้า ซึ่งข้อมูลของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้โดยไม่ตรงกับวัตถุประสงค์อย่างแน่นอน ในกรณีที่ท่านได้ทำธุรกรรมซื้อขายกับทางบริษัท ผ่านกระบวนการให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้
ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล และ เบอร์โทรศัพท์  
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้เป็นความลับตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับตามพระราชบัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ จะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่บริษัทฯ และท่านยังคงมีการติดต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่ง e-mail มายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บเนื้อหาใน e-mail ที่อยู่ของ e-mail และการโต้ตอบ e-mail ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเท่านั้น  รวมถึงการติดต่อผ่านแอปพลิเคชันไลน์ และเฟสบุค 

2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์ www.changtour.net จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่
1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์บริษัทฯ ในการดำเนินการ หรือ
2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง
3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น บริษัทฯได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในการณ์นี้ทางบริษัทฯ จะทำการติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้า