ATV เกาะช้าง

1,300฿

สนามทดสอบ 20 นาที
รอบ 10.00 น. คนขับ 1,300 บาท คนซ้อน 600 บาท

เส้นทางป่า 60 นาที
รอบ 9.00 น. คนขับ 1,900 บาท คนซ้อน 900 บาท

ผจญภัย 90 นาที
รอบ 12.00 น.และ 15.00 น. คนขับ 2,500 บาท คนซ้อน 1,250 บาท